Polityka prywatności

W związku z najnowszą regulacją Unii Europejskiej dotyczącą ochrony danych (RODO - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które będzie stosowane w całej UE od 25 maja 2018r.) zobligowani jesteśmy prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz z siedzibą w Niedrzwicy Kościelnej.

Informujemy, że firma AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz, ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna przetwarza informacje pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: uczestniczenie w imprezach targowych, marketing bezpośredni i rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę: www.avant.pl. Wśród zebranych informacji mogą być dane, które według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz, ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna - Katarzyna Bujanowicz.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres biura handlowego mieszczącego się w AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz, ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna lub za pomocą adresu e-mail: administrator@avant.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów oraz dla potrzeb realizacji zamówień - nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Państwa  dane osobowe będą przez firmę AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz z siedzibą w Niedrzwicy Kościelnej przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie

- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych

Z tych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: administrator@avant.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz, ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna.

6. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii marketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

7. AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz z siedzibą w Niedrzwicy Kościelnej może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z poważaniem,

Zespół AVANT Fabryka Porcelitu