REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.avant.pl

 

§1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy AVANT Fabryka Porcelitu, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.avant.pl prowadzony jest przez AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz. z siedzibą w ul. Spacerowa 5; 24-220 Niedrzwica Kościelna; NIP 712-008-13-29.

 

§2. Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

1) CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można

zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

2) COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w

pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

3) DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni

ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach

wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

4) DOSTAWCA – przewoźnik dostarczający towar

5) KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

6) KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93

ze zm.)

7) KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

8) KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy

panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca

uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez

oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień

bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie

adresami

9) KOSZYK – podstrona na której, na życzenie Użytkownika, wyświetla się tabela z

nazwami preferowanych przez Użytkownika towarów oraz określenie ich ilości i cen

(samo przejście do koszyka w żadnym wypadku nie oznacza jeszcze złożenia

zamówienia przez Użytkownika)

10) KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie

posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą

towary od Sprzedawcy

11) LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania

dostępu do konta w Sklepie

12) OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta

lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

13) PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

14) PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy

sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

15) PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą

bądź zawodową

16) REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie

którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy

sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w

szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez

Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone

ustawowo na Usługodawcę

17) REJESTRACJA – proces zakładania Konta w Sklepie

18) REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez

Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej

ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany

towaru na nowy

19) REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące

mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z

nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę

20) SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną

internetową www.sklep.avant.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze

Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

21) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu

internetowego www.sklep.avant.pl – przedsiębiorcę AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz. z siedzibą w ul. Spacerowa 5; 24-220 Niedrzwica Kościelna; NIP 712-008-13-29.

22) TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym

zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu

23) USŁUGA – oznacza czynność faktyczną podejmowaną przez Usługodawcę w celu

zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy (sprzedaż nie jest usługą, lecz umową

nazwaną stypizowaną w Kodeksie cywilnym)

24) USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

25) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o

prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

26) UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

korzystającą ze strony internetowej www.sklep.avant.pl.

 

§3. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu www.sklep.avant.pl jest handel detaliczny produktami, w tym kubków, filiżanek i innych wykonanych z ceramiki oraz akcesoriami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu potencjalny Klient będący

Konsumentem (osoba fizyczna zamierzająca dokonać rejestracji bądź zakupu w celu

niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może negocjować.

Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują tylko w sytuacji, kiedy

Klient będący Konsumentem nie podjął odnośnie nich negocjacji zanim założył Konto

bądź dokonał zakupu.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

b) połączenie z siecią Internet,

c) zainstalowana w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik dowolna przeglądarka

internetowa obsługująca standard html oraz php,

d) włączona obsługa cookies,

e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

4. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące

Konsumentami.

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.sklep.avant.pl

podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.

7. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści

bezprawnych.

8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce

zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy

prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na

podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa,

które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce

zwykłego pobytu.

9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi

miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma

prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego

pobytu.

10. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w

niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa

powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów

sprzedaży

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę

internetową www.sklep.avant.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia składać należy za pomocą dostępnego on-line formularza

elektronicznego.

3. W celu złożenia zamówienia, za pomocą dostępnego on-line formularza

elektronicznego, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:

Ø wybrać w menu na stronie internetowej Sklepu preferowaną kategorię produktów;

Ø kliknąć na fotografię preferowanego produktu, aby sprawdzić jego dostępność w

magazynie Sklepu;

Ø umieścić produkt w koszyku wybierając opcję „DODAJ DO KOSZYKA”;

Ø wybrać preferowaną formę płatności oraz dostawy, a następnie kliknąć na przycisk

„PRZEJDŹ DO SKŁADANIA ZAMÓWIENIA”;

Ø zalogować się albo, w przypadku nie posiadania Konta w Sklepie, wpisać do

formularza dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji

zamówienia (imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr

telefonu, adres e-mail, w przypadku Przedsiębiorcy chcącego otrzymać fakturę VAT –

dodatkowo nr NIP oraz nazwa firmy);

Ø zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji

regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego

Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie

mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących

przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków

Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego

interesy);

Ø kliknąć na przycisk z napisem „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE. ZAMÓWIENIE

WIĄŻE SIĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (w tym momencie zostaje zawarta umowa

sprzedaży).

4. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu

informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści

zamówienia i warunków zakupu oraz link do regulaminu Sklepu.

5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a) przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz. z siedzibą w ul. Spacerowa 5; 24-220 Niedrzwica Kościelna; NIP 712-008-13-29, numer konta: PL78 1240 2382 1111 0000 3902 1148

b) gotówką lub kartą do rąk pracownika dostawcy przy odbiorze przesyłki (za

pobraniem),

6. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas na sprowadzenie

towaru z magazynu (tylko w przypadku towarów w opisie których znajduje się informacja

„dostępność: na zamówienie”), czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go

kurierowi bądź pracownikowi operatora pocztowego (czas przygotowania towaru do

wysyłki) oraz czas dostawy.

7. Maksymalny czas sprowadzania towaru z magazynu nie może przekroczyć 5 dni

roboczych.

8. Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 5 dni robocze (w praktyce

często zdarza się, iż towar wysyłany jest wcześniej, niekiedy nawet już w pierwszym dniu

roboczym).

9. Proces przygotowania towaru do wysyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem

rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży albo (w przypadku towarów z

kategorii „dostępnych na zamówienie”) natychmiast po sprowadzeniu towaru z

magazynu, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem natychmiast po

zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

§5. Dostawa towaru

1. Maksymalny czas dostawy (czas od momentu przekazania przez Sprzedawcę paczki

z towarem dostawcy do momentu wydania paczki z towarem Kupującemu) wynosi 3 dni

robocze.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do

zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji

kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący

otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego

dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to

przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego

reklamacji.

3. Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się, w zależności od wyboru

Kupującego, spółka UPS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 5221004200, numer REGON 010771280 i KRS 0000036680, z siedzibą pod adresem: Ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa

Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta

Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza

zamówienia dostępnego on-line na stronie www.sklep.avant.pl (przed zawarciem umowy

sprzedaży).

 

§6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem

może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą

w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od

umowy umowę uważa się za niezawartą. Jednak istnieją wyjątkowe sytuacje, w których

odstąpienie bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość przez Kupującego

będącego Konsumentem jest wykluczone (sytuacje te zostały wymienione przez

ustawodawcę w art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.

3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym

formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedawca udostępnia wzór formularza (Formularz zwrotu). Formularz ten można

przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres sklep@avant.pl (jako plik będący

załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na adres:

AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz. z siedzibą w ul. Spacerowa 5; 24-220 Niedrzwica Kościelna; NIP 712-008-13-29,

4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać

towar Sprzedawcy na adres:

AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz. z siedzibą w ul. Spacerowa 5; 24-220 Niedrzwica Kościelna; NIP 712-008-13-29,

5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie

14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu

płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy

zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o

prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do

momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu

jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego

samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie

przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Jeśli chodzi o

umowy zawierane ze Sprzedawcą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do

umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. Konsument ma obowiązek dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do

odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia

transakcji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania

innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do

oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej

formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. W przypadku braku

możliwości identyfikacji zakupu w systemie Sprzedającego - produkty będą odesłane do

Konsumenta.

11. Sprzedawca informuję, że podczas wymiany towaru nie pokrywa kosztu wysyłki,

chyba, że wymiana następuje z winy sprzedawcy.

 

§7. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość

towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności

przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np., w

tradycyjnej formie pisemnej na adres: AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz. z siedzibą w ul. Spacerowa 5; 24-220 Niedrzwica Kościelna; NIP 712-008-13-29, pocztą elektroniczną na adres: sklep@avant.pl )

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie,

najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:

AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz. z siedzibą w ul. Spacerowa 5; 24-220 Niedrzwica Kościelna; NIP 712-008-13-29,

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona

przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

6. Konsument ma obowiązek dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu

albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji.

7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości,

skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z

formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez

Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą

dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność

Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

§8. U sługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż

towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

a) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym ich

fotografii) za pomocą strony internetowej,

b) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony

internetowej stronie www.sklep.avant.pl elektronicznego formularza zamówienia,

c) umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.

3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez

Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez

opuszczenie strony internetowej stronie www.sklep.avant.pl.

4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez

Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając

swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail z

odpowiednim żądaniem na adres sklep@avant.pl .

5. W celu utworzenia Konta w Sklepie (zarejestrowania się), należy: kliknąć na

znajdującą się na stronie internetowej stronie www.sklep.avant.pl „Zaloguj się”, a

następnie kliknąć na napis „Nie masz konta? Załóż je tutaj?”. Po dokonaniu tych czynności

trzeba wpisać dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do

założenia Konta w Sklepie (imię, nazwisko, adres e-mail i dowolne hasło), zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć checkbox przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy), utworzyć hasło i zatwierdzić podane dane poprzez kliknięcie na przycisk „ZAPISZ”.

6. Podanie danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne,

aczkolwiek niezbędne w celu założenia Konta.

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną

Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości email

na adres poczty elektronicznej sklep@avant.pl ) bądź w tradycyjnej formie

pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz. z siedzibą w ul. Spacerowa 5; 24-220 Niedrzwica Kościelna; NIP 712-008-13-29,

8. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą

elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§9. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy

Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek

o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu

Sprzedawcy/Usługodawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach

mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z

ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr

110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem

będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do

Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez

Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą

umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,

poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25

września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych

polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący

Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego

Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym.

Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla

Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się

na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze

Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu

internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba

Sprzedawcy/Usługodawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu

cywilnego.

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw

Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień

Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim

poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed

wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane

będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli

Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość

usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.

7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany

poprzez wejście na podstronę i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z

regulaminem na dysku twardym komputera bądź innym nośniku.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 marca 2020 r.

 

§10. Promocje

W przypadku dokonywania zakupów z uwzględnieniem promocji wówczas należy

pamiętać, że:

1. Promocje nie łączą się.

2. W przypadku zwrotu zamówienia objętego promocją, Konsument zobowiązany jest

zwrócić również otrzymany produkt gratisowy, lub też cennikową wartość tego

produktu.